“Othello”


Ernest Thesiger as Roderigo


Apollo Theatre, London

April 3 - 4, 1927

 

Ion Swinley as Iago, John Gielgud as Cassio, Ernest Thesiger as Roderigo.

caricature by Tom Titt